Testament jest czynnością prawną i tytułem powołania do dziedziczenia. Instytucja testamentu została unormowana w art. 941 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). Jest on jednostronną czynnością prawną dokonywaną na

Tymczasowy nadzorca sądowy - instytucja uregulowana jest w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest on ustanawiany sądownie, ale jedynie w sytuacji, gdy sąd uzna to za uzasadnione okolicznościami sprawy, w szczególności by zabezpieczyć majątek dłużnika. Osoba wyznaczona na tymczasowego nadzorcę sądowego powinna posiadać licencję syndyka.

Testament allograficzny - forma testamentu uregulowana w art.951 k.c., który do swej ważności wymaga spełnienia następujących przesłanek:spadkodawca musi oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności świadków; złożone w ten

Termin zawity (termin prekluzyjny) - instytucja ta nie została całościowo unormowana. Przepisy szczególne, o charakterze bezwzględnie obowiązującym, znajdujące się w różnych częściach prawa cywilnego wprowadzają terminy zawite i określają ich długość. Z uwagi na dużą różnorodność terminów zawitych ich podział na określone ściśle kategorie nie

w prawie cywilnym jest to upływ czasu, który ma istotne znaczenie dla sytuacji podmiotu prawa cywilnego. Uregulowanie definiowania źródeł oraz sposobu obliczania terminów jest Tytuł V kodeksu cywilnego (art. 110 – 116 KC). Termin  jest zdarzeniem przyszłym, ale w przeciwieństwie do warunku, jest także zdarzeniem