Powództwo adhezyjne - od dnia 1 lipca 2015 r, a więc wejścia nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555), niemożliwe jest już wytoczenie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym. Do dnia wejścia

Poręczyciel jest stroną umowy poręczenia. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie w stosunku do osoby wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik przedmiotowego zobowiązania nie wykonał. Poręczycielem może być także każdy podmiot prawa. Kodeks cywilny stanowi,

Pożyczka gotówkowa jest rodzajem umowy z zakresu prawa zobowiązań. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą liczbę rzeczy tego

Posiadacz pozwolenia - w obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie precyzował definicji legalnej pojęcia posiadacza pozwolenia. Można jednak założyć, że posiadacz pozwolenia jest dysponentem zezwolenia na wykonywanie pewnej działalności regulowanej prawem. Pojęcie to może być utożsamiane z uzyskaniem indywidualnego zezwolenia, które uchyla zakaz podejmowania danej działalności.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego postępowanie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego. Z uwagi na rodzaj przestępstwa, które nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego w tego typu przestępstwach, nie jest wymagana interwencja oskarżyciela publicznego. Akt oskarżenia w