Przypozwanie to instytucja unormowana w art. 84 i 85 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której

Pomoc prawna w ppsa: prawo pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest uregulowane przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Instytucja prawa pomocy stanowi gwarancję konstytucyjnej

Plan podziału, na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.), związany jest z postępowaniem w sprawie podziału funduszów masy upadłości. Jest on więc projektem podziału wszystkich aktywów upadłego przedsiębiorstwa. Sporządzany jest on

Przysposobienie - według obowiązującego prawa jest zastępczą formą naturalnego stosunku rodzicielskiego, który zostaje zastąpiony w sensie prawnym. Przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią (art. 114 § 1 k.r.o.). Wymóg małoletniości powinien być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie (art. 114 § 2 k.r.o.).Przysposobienie następuje przez

Powinowactwo to stosunek rodzinnoprawny, łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka (art. 26 k.r.o.). W odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną, powinowactwo jest wyłącznie więzią prawną.Powinowactwo, tak jak pokrewieństwo, może zachodzić w linii prostej i bocznej. Stopnie powinowactwa oblicza się według tych samych zasad,

Podżeganie polega, według art. 18 § 2 k.k., na nakłanianiu drugiej osoby do dokonania czynu zabronionego. Sprawca, chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Ustawa karna w syntetyczny sposób, ale zupełnie wyraźnie wskazuje w tej definicji istotę podżegania. Element podmiotowy wyraża

jest w zasadzie informacją o spółce, z której powinno wynikać, jaką działalnością dany podmiot się zajmuje. Przedmiot działalności jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ujawnia się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedmiot działalności należy wpisywać w

jest rodzajem przedstawiciela, który w zakresie określonym w pełnomocnictwie może zastępować reprezentowanego.  Instytucja ta jest szczególną formą przedstawicielstwa, albowiem swoje źródło bierze w jednostronnej czynności prawnej obejmującej wolę reprezentowanego.  Czynność prawna podjęta przez pełnomocnika wywołuje swoje skutki bezpośrednio dla reprezentowanej osoby. Istotną kwestią jest to,

instytucja przedstawiciela została unormowana w kodeksie cywilnym w przepisie art. 95 kc i następnych, w którym mowa jest o tym, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Z powyższego wynika, iż przedstawiciel może

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) w tym spółka cywilna może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2