Nazwa funduszuKto powołał dany fundusz?W jakie spółki inwestuje fundusz?Kto zarządza funduszem?Enterprise Investors info@ei.com.pl https://www.ei.com.pl tel. (22) 458 85 00 faks (22) 458 85 55 ul. Emilii Plater 53 00-113 WarszawaEnterprise InvestorsAB SA, Agros Nova sp. z o.o., DGS SA, Gamet sp. zo.o., Kruk SA, Harper Hygienics sp. z o.o., Magellan sp. z o.o., Medycyna Rodzinna SA,

Program DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) to system polegający na wzajemnych okresowych rozliczeniach między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankami udzielającymi kredytów eksportowych, na podstawie Umów DOKE, w ramach którego banki mogą uzyskać z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłaty do oprocentowania

Programy oszczędnościowe Grupowe Programy Oszczędnościowe w PKO BP "Grupowe Programy Oszczędnościowe nie podlegają żadnym specjalnym uregulowaniom prawnym, zaś ich ostateczny kształt zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Założenia każdego GPO są zawsze indywidualnie ustalane z pracodawcą tak, aby w pełni zrealizować cele przez

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Czym prokura różni się od innych pełnomocnictw? Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi

Prospekty emisyjne - oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Prospekty emisyjne - treść Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta

Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do rzeczywistych stosunków gospodarczych poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, którego wierzyciel i tak nie dochodzi. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż przedawnienie roszczeń polega na tym, że na skutek upływu

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.Obejmuje ono w szczególności:oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa

Przedsiębiorca to w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Za przedsiębiorców uznaje się

Narodowy Bank Polski: Instrumentalna rola uprawnionych banków w obrocie dewizowym Przekazy (polecenie wypłaty) w obrocie dewizowym w Banku Ochrony Środowiska " Przekaz (polecenie wypłaty) jest to otrzymane od banku zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy) lub skierowane do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz importowy) zlecenie wypłacenia bądź

Przekupstwo menedżerskie - z art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mając, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo