Podatek dochodowy na ogólnych zasadach jest to podatek dochodowy od osób fizycznych ukonstytuowany przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności uniemożliwia wszczęcie postępowania po upływie określonego w art. 101 Kodeksu karnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa. Przedawnienie karalności wpływa również na obowiązek umorzenia postępowania już

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w sytuacjach kiedy sprawca został ujęty na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu. Wskazany rodzaj postępowania stosuje się do

Przebudowa zaliczana jest do jednej z pięciu kategorii robót budowlanych i czynności dotyczących obiektu budowlanego obok budowy, montażu, remontu i rozbiórki. Podobnie jak kategorie budowlane, definicja przebudowy została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 7a przedmiotowej ustawy, poprzez przebudowę należy

Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym.Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania informacji.Prawidłowo opracowane wewnętrzne procedury podatkowe powinny obejmować:zasady rozliczeń transakcji istotnych z punktu widzenia działalności firmy (transakcje krajowe, eksport, import, wewnątrzwspólnotowe transakcje, transakcje z podmiotami

Pozew cywilny jest przewidzianą przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego metodą obrony w procedurze cywilnej. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne w procesie, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Oznacza to iż pozew wzajemny dopuszczalny jest jedynie w sytuacji kiedy pozwanemu

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W przedmiotowym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie otrzymują zapewnienia, że uda im

Przewód sądowy jest jedną z 4 części rozprawy głównej w procesie karnym. Jest również najistotniejszą częścią prowadzonej rozprawy.Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia. W trakcie przewodu sądowego sąd przeprowadza dowody w postaci przesłuchania oskarżonych lub świadków, opinii biegłych, oględzin dowodów

Podatek od wartości dodanej nazywany jest w skrócie VAT. Jest on wielofazowym podatkiem konsumpcyjnym. Twórcą niejako tego podatku jest niemiecki ekonomista Carl Friedrich Siemens, który stworzył jego koncepcję w roku 1919. Najdynamiczniej rozwinął się ów podatek we Francji po roku 1954. Obecnie jest on uznany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu