Przechowanie – charakter umowy przechowania został sprecyzowany przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją ustawową w art. 835 Kodeksu cywilnego przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Stronami umowy przechowania są przechowawca oraz inny podmiot

Ustawodawca zdefiniował prezent o małej wartości w ustawie o podatku od towaru i usług (VAT). Zgodnie z definicją na gruncie ustawy z prezentem o małej wartości mamy w dwóch wypadkach, a mianowicie kiedy przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest to kwota będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę oraz zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających

Przestępstwa ścigane z urzędu – zasada ścigania z urzędu jest określana mianem zasady oficjalności. Zasada wyrażona na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi o obowiązku podejmowania i wszczynania przez organy procesowe postępowania niezależnie od działań podejmowanych przez samego pokrzywdzonego. Organy procesowe działają niezależnie od złożenia przez

Przestępstwa ścigane na wniosek, podobnie jak przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Bardzo często te dwa rodzaje postępowań są niesłusznie ze sobą mylone, a nazewnictwo bezzasadnie i naprzemiennie wykorzystywane.Przestępstwa ściągane na wniosek prowadzone są przez właściwy organ ścigania, którym może być

Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w nielegalny sposób. Przeważnie proceder określany zwyczajowo praniem pieniędzy odnosi się do środków uzyskanych z popełnionego przestępstwa. Są to również pieniądze, które uzyskane zostały z niezarejestrowanej

Przejęcia (ang. acquisition) to w szerszym znaczeniu przede wszystkim działania prawne, w konsekwencji których przejmujący uzyskuje faktyczny wpływ na prowadzącego działalność lub samo przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym inaczej niż poprzez łączenie spółek. Przejęciem zatem nazwać można bez wątpienia:nabycie udziałów lub akcji gwarantujących znaczący wpływ

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - ustawodawca w słowniczku do wyrażeń ustawowych określonych na gruncie Kodeksu karnego określił pojęcie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sprawy te należą do właściwości sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli ustalenie tego miejsca jest niemożliwe, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się ten majątek spadkowy, czyli jest to tzw. sąd

Pozbawienie praw publicznych jest jednym ze środków karnych przewidzianych na gruncie Kodeksu karnego. Pozbawienie praw publicznych może dotyczyć:utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego do organów publicznych, samorządu terytorialnego i zawodowego, utratę prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, utratę stopnia wojskowego i tym samym powrót do