jest pewną koncepcją, którą podmiot zamierzający się przekształcić w inną formę prowadzonej działalności musi sporządzić i poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Kodeks spółek handlowych zakłada możliwość przekształcania się spółek osobowych i kapitałowych, w tym spółki cywilnej w inną spółkę handlową. Kodeks spółek handlowych umożliwia również

Postępowanie rejestrowe zostało opisane w Dziale VI Części Pierwszej KPC. Dotyczy ono postępowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli w sprawach rejestrowych. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia. Prawmocność orzeczenia, co do zasady, może byc stwierdzona na wniosek strony. Orzeczenie prawomocne wiąże nie

Prawo pierwokupu jest często mylne z prawem pierwszeństwa. Prawo pierwokupu, w przeciwieństwie do prawa pierwszeństwa, zostało uregulowane w kodeksie cywilnym w art. 596-602. Oznacza ono uprawnienie do wstąpienia w miejsce kupującego w przypadku sprzedaży składnika majątkowego przez sprzedawcę. Uprawnienie to gwarantuje uprawnionemu zapewnienie nabycia przedmiotu

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, aczkolwiek z zasady swobody umów można je wprowadzić do prawie każdej umowy cywilnej. Oznacza ono uprawnienie przysługujące jednej ze stron umowy do wstąpienia

jest to pojęcie zdefiniowane w art. 9211 Kodeksu Cywilnego, należącego do działu zobowiązań prawa cywilnego. Jest to forma upoważnienia, którego Przekazujący udziela tzw. Przekazanemu do spełnienia świadczenia osobie uprawnionej do jego otrzymania, a więc odbiorcy przekazu. Istotą przekazu jest układ, w którym udział biorą 3

to stosunek prawny, łączący powiernika (zwanego także fiducjantem) oraz powierzającego (fiducjariusz). Powierzający powierza Powiernikowi określone prawo (lub prawa) podmiotowe, co oznacza, iż Powiernik nabywa powierzone mu prawo i uzyskuje upoważnienie (kompetencje) do wykonywania uprawnień wypływających z powierzonego prawa. Wobec osób trzecich powiernik występuje w imieniu

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głównym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad.

Pożyczka hipoteczna to pożyczka w formie gotówkowej, która zabezpieczana jest poprzez hipotekę na nieruchomości w stosunku do której pożyczkobiorcy przysługuje prawo własności. Podobnie jak to ma miejsce przy kredycie hipotecznym, z tą jednak zasadniczą różnicą, że środki uzyskane z pożyczki mogą być asygnowane na cel

Podatek liniowy według definicji oznacza taką metodę obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. W Polsce jest to podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej obliczany według jednolitej 19%