Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu klientowi uszeregowanie tak lokat tego samego banku, jak również lokat rożnych banków, według następujących zmiennych: okres kapitalizacji, różne nominalne stopy procentowe. Ocena zyskowności lokat ma

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest w celu wyrażenia przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Treść opinii biegłego rewidenta Opinia powinna w szczególności stwierdzać,

Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku.Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio u trasata albo w innym banku. Zapłata czeku gotówkowego przedstawionego

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Przepisy prawa bilansowego wyróżniają szereg różnych rodzajów aktywów:pod pojęciem "aktywa finansowe" rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne

Implikowana stopa procentowa (zwana również modelem Gordona, modelem Gordona-Shapiro, bądź też modelem stałego wzrostu dywidendy) stanowi ona przykład wyceny akcji przedsiębiorstwa w oparciu o przepływy pieniężne generowane do akcjonariuszy – wypłacane dywidendy. Został on stworzony i opublikowany przez M. J. Gordona w 1959 roku. Istnieje

Buy-sell back i sell-buy back to rodzaje transakcji polegających na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez emitenta. Rozwiązanie to najczęściej znajduje zastosowanie przy zarządzaniu płynnością. Datę oraz cenę odkupu klienci ustalają z emitentem już w

Dyskonto weksli to zakup przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych (potocznie określanych mianem dyskonta). Wysokość potrącanej kwoty zależy od wysokości stosowanej przez bank stopy dyskontowej oraz ilości dni liczonych od daty przyjęcia weksla do dyskonta do dnia

Euroczek (ang. eurocheque) to pojęcie ekonomiczne, które oznacza wielodewizowy dokument rozliczeniowy w formie czeku, o wysokim stopniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości, zbliżonej do banknotów; euroczek to łatwy w użyciu i popularny środek płatniczy, drukowany na specjalnym papierze wartościowym ze znakiem wodnym, emitowany przez większość europejskich