Reprezentacja spółki - w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością. Reprezentacja spółki jawnej Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Umowa spółki

W polskiej literaturze najbliższym odpowiednikiem tytułowego terminu "Repackaging Vehicles" jest Spółka Specjalnego Przeznaczenia, czyli spółka zawiązana w pewnym określonym celu, którym najczęściej jest przeprowadzenie transformacji przepływów pieniężnych.Pod tym nieco zawiłym terminem kryje się np. sekurytyzacja aktywów, czyli wygenerowanie skryptów dłużnych na bazie wiarygodnych należności. Repackaging

Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Warszawa, 2006 r. I. Wstęp (I) II. Wstęp (II) III. Słowniczek pojęć IV. Lista rekomendacji V. Rekomendacja 1 Zarząd banku jest odpowiedzialny za przyjęcie polityki zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Polityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powinna odzwierciedlać

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych:sporządzane przez

Co jest przedmiotem regulaminu pracy? Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Kiedy nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy? Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym powyżej obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy

Rating to ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez wyspecjalizowaną instytucję.Na "system ratingowy" składają się wszystkie metody, procesy, kontrole, systemy gromadzenia danych i systemy informatyczne, które wykorzystuje się przy ocenie ryzyka kredytowego, zaliczaniu ekspozycji

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz odpowiednio, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego funduszem

Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek sporządzać raporty bieżące? Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, raporty bieżące muszą być przekazywane przez emitenta w charakterze informacji o:nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach

Ranking pożyczek hipotecznych Gazety Prawnej i Expandera "Pożyczka hipoteczna jest jednym z najtańszych źródeł pozyskania pieniędzy na dowolny cel. Oprocentowanie - w zależności od banku - waha się od niecałych sześciu do kilkunastu procent. W większości instytucji nie przekracza 8 proc. To konkurencyjne stawki w porównaniu

Kredyty bankowe można porównywać na podstawie kilku różnych parametrów: okresu kredytowania, wymaganego zabezpieczenia, oprocentowania, waluty w której udzielono kredyt. Nie ma kredytu idealnego pod każdym względem: kredyty obciążone ryzykiem walutowym (np. kredyty we frankach) są także lepiej oprocentowane niż kredyty złotówkowe, kredyty dobrze zabezpieczone są zazwyczaj