Regres to pojęcie, którego definicja nie występuje w przepisach prawa. Za podstawę prawną regresu uznaje się art. 518 § 1 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna

jest to krajowy rejestr publiczny, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) obejmujące swoja właściwością obszar województwa lub jego cześć, przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr jest jawny a dostęp do danych w nim zawartych ma każdy, za pośrednictwem Centralnej Informacji.

jest to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości,  obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego cześć,. Rejestr jest jawny a dostęp do danych w nim zawartych ma każdy, za pośrednictwem Centralnej Informacji.

Remont budowlany - jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy poprzez remont budowlany należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się

Referendum gminne jest rodzajem referendum lokalnego na terenie gminy, w którym jej mieszkańcy wyrażają swoją wolę, rozstrzygając sprawy dotyczące ich wspólnoty. Referendum gminne jest instytucją demokracji bezpośredniej przewidzianą przez ustawodawcę.Referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców zostało przewidziane m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o rachunkowości poprzez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary

Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów określonych w ustawie o izbach obrachunkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 przedmiotowej ustawy RIO sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy

Rażąco niska cena – jej definicja nie została unormowana przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak praktyka wydatkowania środków publicznych oraz ustawa Prawo zamówień publicznych pozwalają na scharakteryzowanie niniejszego zagadnienia. Artykuł 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt,

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest instytucją służącą kontroli uchwał organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, a więc sejmiku województwa, radzie powiatu i radzie gminy. Przedmiotowa instytucja pozwala również na nadzór nad wydawanymi aktami prawnymi organów wykonawczych w samorządzie, a więc uchwał zarządu województwa i zarządu powiatu oraz zarządzeń

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych rozbiórka, podobnie jak przebudowa, montaż i remont, stanowi rodzaj robót budowlanych. Na gruncie wskazanej ustawy nie istnieje legalna definicja rozbiórki. Doktryna oraz praktyka związana z zagadnieniem robót budowlanych wykształciła pogląd, zgodnie z którym rozbiórka dotyczy demontażu,