Ranking banków 2005 dla tygodnika "Newsweek" i miesięcznika "Forbes" "Na zlecenie tygodnika Newsweek Polska, PBS przeprowadził kolejną, trzecią już edycję badania jakości obsługi banków detalicznych - "Przyjazny Bank Newsweeka". W czerwcu i lipcu br. audytorzy PBS, wcielając się w rolę Tajnych Klientów, odwiedzili 204 placówki 17

W pierwszej kolejności rachunek walutowy jest przydatny dla osób, które podejmują bieżące operacje finansowe w walutach obcych. Jednakże, warto zwrócić uwagę na fakt, że rachunek walutowy stanowi ciekawą alternatywę dla oszczędzania w złotówkach, także dla co najmniej dwóch innych kategorii osób: po pierwsze, formułę taką często

Rachunek powierniczy - mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku (na podstawie odrębnej umowy) przez osobę trzecią.Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Umowa ta, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez:domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie

Rachunek bieżący - przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania pewnych rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. W szczególności, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną

Rachunek bankowy - przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym

Umowa spółki z o.o. może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.W przypadku ustanowienia rady nadzorczej

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez urząd probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań.Istnieją następujące rodzaje cech probierczych:podstawowa; dodatkowa; pomocnicza; główna.Cecha probiercza podstawowa wskazuje rodzaj metalu szlachetnego i jego próbę, przy czym cechy podstawowe dla wyrobów

Rekomendacjami są raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych:sporządzane przez niezależnego

Rada wierzycieli jest organem postępowania upadłościowego. Pełni on przede wszystkim funkcje o charakterze doradczokontrolnym, służąc pomocą sędziemu-komisarzowi przy czuwaniu nad postępowaniem syndyka, zarządcy bądź nadzorcy sądowego.Rada wierzycieli nie jest jednak organem obligatoryjnym. Składa się ona z trzech lub pięciu członków oraz jednego lub dwóch zastępców