Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy określają odrębne ustawy. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba

Na gruncie ustawy Prawo budowlane ustawodawca określił, iż jako roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.Dodatkowo także warto wspomnieć, że definicji robót budowlanych możemy spodziewać się również na gruncie innej ustawy, a mianowicie Prawa zamówień

Radny jest członkiem rady wybieranym w zależności od szczebla samorządowego, a więc przedstawicielem władzy lokalnej w województwie, powiecie, gminie oraz jednostkach pomocniczych gminy. Podobnie jak na każdym szczeblu samorządu, radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do