Firma - zgodnie z definicją zawartą w artykułach od 43² do 4310 Kodeksu cywilnego jest to imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.Przedsiębiorca musi działać pod firmą. Na umowach, fakturach lub w jakichkolwiek innych formach komunikacji podmiotu

Franchising oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami. Jest to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy

Formularze VAT – deklaracje służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku od towarów i usług. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych lub kwartalnych.Najpopularniejsze rodzaje formularzy VAT to:VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu

Formularze CIT – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy CIT:

Formularze PIT – deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy PIT:PIT-36

Fundusze poręczeń kredytowych to instytucje parabankowe o niedochodowym charakterze, których celem jest ułatwienie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, ale także pozostałym przedsiębiorcom, dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej oraz kredytów bankowych.Fundusze poręczeń kredytowych funkcjonują w 85 krajach na całym świecie, w

Fuzje (ang. merger) to transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji których w jedną organizację łączą się dwa podmioty gospodarcze w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele gospodarcze i ekonomiczne, poprzez wspólne uczestnictwo w rynku. Fuzja lub nabycie takiej ilości akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie,

Formularze PCC – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, z późn.