Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w nielegalny sposób. Przeważnie proceder określany zwyczajowo praniem pieniędzy odnosi się do środków uzyskanych z popełnionego przestępstwa. Są to również pieniądze, które uzyskane zostały z niezarejestrowanej

Przejęcia (ang. acquisition) to w szerszym znaczeniu przede wszystkim działania prawne, w konsekwencji których przejmujący uzyskuje faktyczny wpływ na prowadzącego działalność lub samo przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym inaczej niż poprzez łączenie spółek. Przejęciem zatem nazwać można bez wątpienia:nabycie udziałów lub akcji gwarantujących znaczący wpływ

Fuzje (ang. merger) to transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji których w jedną organizację łączą się dwa podmioty gospodarcze w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele gospodarcze i ekonomiczne, poprzez wspólne uczestnictwo w rynku. Fuzja lub nabycie takiej ilości akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie,

Zasada kasowa (zasada kasy) polega na zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, bez względu na datę uzyskania przychodu. Dzień poniesienia wydatku może być pojmowany różnie, pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie. Należy przyjąć, że jest to dzień:obciążenia podatnika przez

Business Ethics (etyka w biznesie) jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, inną często spotykaną nazwą jest zatem etyka gospodarcza. Starając się zdefiniować etykę w biznesie można powiedzieć, że jest to całokształt kwestii dotyczących etosu ludzi biznesu, czyli ogółu wartości i norm

Dziennik operacji księgowych to jedno z podstawowych urządzeń księgowych, służących do ewidencji w porządku chronologicznym numerowanych kolejno zapisów dotyczących operacji gospodarczych. Dane tworzące dziennik gromadzone są w podziale na miesiące sprawozdawcze. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,

Ewidencja środków trwałych - dokonuje się w niej zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza zazwyczaj 3 500 zł albo okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Każdy podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów,

Ewidencja wyposażenia - przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję wyposażenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowców. Nie muszą jej prowadzić jedynie opłacający kartę

Koszt wytworzenia wyposażenia oznacza wszystkie udokumentowane koszty związane z wytworzeniem wyposażenia. Ustalając wartość wyposażenia wytworzonego przez podatnika, należy kierować się definicją kosztów wytworzenia odnoszącą się do środków trwałych. Zgodnie z nią za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: